Son Yazılar
Başlangıç » Din ve Tasavvuf

Din ve Tasavvuf

Allah İçin Ticaret

  Allah İçin Ticaret Gökteki yıldızlar​ yön bulmak içindir, Karanlık gecede yolcuya ümittir. Resûl verdi misâli sahabe için, O dedi ki; “İstediğinizi seçin!” İşte bir tablo çağları aşan, bize, Yolumuzda ışık, rehber hepimize. Ebu Dahdah, Medine’de bir sahabi, Cennet için atardı O’nun hep kalbi. Nazil olmuştu “Allah’a borç” ayeti, Duyar duymaz hemen yaptı ticareti. O’nun çok güzel bir hurmalığı vardı, …

Devamı »

Dâr’ül-Harb ve Dâr’ül-İslâm- Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

Dâr’ül-Harb ve Dâr’ül-İslâm   Dâr’ül-harb diye, ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı memâlike denir. Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı ülke ister müslümân ister müslümândan gayri kimselerle meskûn olsun dâr’ül-harbdir. Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olduğu yerler dâr’ül-islâmdır. Ahâlî gerek müslim ve gerek gayrimüslim olsun. Bu cereyândan murâd, mehâkim ve hukûmetce olan cereyândır. Yoksa eşhâs beyninde cereyân-ı ahkâma bu bâbda hüküm yokdur. Zîrâ şahs-ı müslim her …

Devamı »

KAFİRLERİN BATIL İŞLERİNİ TAKLİD ETMEYİN!

İzzet ve itibar tamamiyle Allahu Teâlanın; O’nun ihsan ve ikramiyle de, Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in ve mümin-i muvahhid kullarınındır. İslam tam ve mükemmel, en faydalı ve en güzel nizam olduğundan müslümanların başka batıl din ve inançlara, yabancı örf ve adetlere asla itibarı ve ihtiyacı yoktur; o, gayri kimseyi taklid etmez, başka hiçbir sisteme tabi olmaz, sadece Allah’ın …

Devamı »

Ashab-ı Uhdud

  «Uhdûd ashabının canı çıksın.» Uhdûd ashabına la’net olsun. Uhdûd toprağa kazılan kazıdır ki cem’i şeklinde olur. Bu, kâfirler­den bir topluluğun haberidir. Onlar yanlarında bulunan mü’minlere yönelerek onları ezmek istemiş ve dinlerinden vazgeçip kendilerinin ta­rafına gelmeye zorlamışlardır. Bu sebeple toprağa bir çukur kazıp ate­şi alevlemişler ve onu yakmak üzere yakıtlar hazırlamışlardı. Sonra mü’­minlere yönelip kendi dinlerine dönmelerini istemişler, kabul etmeyince …

Devamı »

Ashabı kiram ve bilhassa Hazreti Muaviye hakkında başlıca kütübi islâmiyenin hüsni şahadeti ve eazimi ümmetin nezih kanaatleri:

(1) (Kur’anı mübîn): Allah Taalâ Hazretleri kitabı kerîminde bütün ashabı kiramı sena ediyor. Muhammed Allahın peygamberidir, onun yanında bulunanlar kâfirlere karşı pek şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Onları rükû’ ve sücûd halinde görürsün, onlar Allah Taalâdan fazl-ü ihsan isterler…» Mealinde olan: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُبَيْنَهُمْ  âyeti celîlesi bütün sahabei güzînin kadrini i’lâ etmektedir. Ebu …

Devamı »

Hz. Muâviye hakkında bazı suallerin cevabları

* (1) Soru: «Cinayet ve şekavet sahibi olan Süfyan oğlu Muaviye yaramazını Peygamber Efendimiz Hazretleri: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير مدكاً عضوضا) Hadisi Şerifinde «ısırıcı köpek» mânasına olan «Adûd» kelimesile tahkir etmiş değil midir?. Ebu Bekir radıyallahü anh hazretleri yine bu herif için(سترون بعدي مدكاً عضوضا) demiş değil midir?.» Cevab : İlk evvel şunu arzedeyim ki, cinayet, şekavet, yaramazlık, …

Devamı »

Feridüddin-i Attar’dan Şiilere cevab

KÖR İNANÇ BAHSİ Ey taassuba tutulan,  sürekli eleştirip kınamada, bir de sevgide kalmış kişi! Akıllıca bir lâf söylüyor, iç âlemden bahsediyorsan neden taassuptan dem vuruyorsun? Hilâfette kapıp çarpma yok.  Ey gerçekten haberi olmayan, nasıl olur da Ebubekir’le Ömer’den böyle bir iş çıkar? Eğer o iki yüce insanda da böyle bir kapıp çarpma olsaydı ikisi de yerlerine oğullarını geçirirlerdi. Eğer onlar,  …

Devamı »

İstiğfar ve Salavat-ı Şerife

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin Tasavvufi Ahlak isimli eserinin 2. cildinde yer alan bir bölümü istifadenize sunuyoruz… Her şeyde matlub olan temizlik, zikrullahda daha evlâ ve mühimdir. Namaz için abdest ne kadar mühim ise zikrullah için de, her ibâdet için de istiğfar, o kadar mühimdir. İstiğfar iç temizliğidir ve bütün temizliklerin başıdır. Abdestsiz namaz olmadığı gibi, istiğfârsız da gönül temizliği olmaz. Gönül temiz olmayınca da, …

Devamı »

Mübtedîler için mektub sureti

Mübtedîler için Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşıbendiyye’nin Âdâbını Mübeyyin Bir Mektup Sûreti Bismillâhirrahmânirrahîm Dânâ ve âgâh olunuz ki sizin ve kâffe-i nâsın saâdet-i dîniyye ve dünyeviyyesi Mevlâ-yı Hakîkî olan Zât-ı Hakk Celle ve Alâ’nın ism-i mübârekinin zikri ile evkâtını ma’mûr eylemekle hâsıl olur. Şu kadar ki; ya bir mürşid-i kâmilden ve yâhud mürşid-i kâmilin âdâb-ı tarîkat ve şerîata bid’âlar icâd etmeyen sahîh’il-intisâb me’zunlarından ahz-ı …

Devamı »

EL-MANZUMET’UL HAİYYE

الحائيّة المنظومة EL-MANZUMET’UL HAİYYE (Ehli Sünnet Akidesine Dair Haiyye kasidesi ismiyle meşhur olmuş bir manzume) İbnu Ebi Davud Tercüme: Ebu Muhammed es-Selefi بسم الله الرحمن الرحيم İbni Ebi Davud (230/m. 844-316 / m.929) Meşhur muhaddis Ebu Davud’un oğlu. Ebu Bekr Abdullah ibnu Süleyman ibni Eş’as ibni Beşir el-Sicistani. Bağdatlı’dır ancak Sicistan’da dünyaya gelmiştir. Babası, Sünenu Ebi Davud müellifi ve hadis imamlarının en …

Devamı »