Son Yazılar
Başlangıç » Din ve Tasavvuf (sayfa 2)

Din ve Tasavvuf

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU İSTİLAHİ’S SUFİYYE

KİTABU İSTİLAHİ’S SUFİYYE TASAVVUF ISTILAHLARI KİTABI Şeyhu’l Ekber   MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.  Bismillahirrahmanirrahim..  Âlemlerin  rabbi  oları  Allah’a  hamdolsun.  Selam  seçtiği  kullarının  üzerine  olsun.  Ey samimi dost, seçkin cömert kişi Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun. İmdi…  Allah  ehli  muhakkik  sufilerin  kendi  aralarında  kullandıkları  ıstılahları  şerh etmemizi  istedin.  Çünkü  zahir  ve  rüsum  alimleri  size  bizim  eserlerimizden, tarikatımızın …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri:KİTABU’L İSFAR AN NETAİCİ’L ESFAR

KİTABU’L İSFAR AN NETAİCİ’L ESFAR SEFERLERİN NETİCELERİNİN AÇIKLAMASI KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı Hz. Muhammed’in ve ehlibeytinin üzerine olsun. Bilinmezliklerde  olan,  istiva  etme  sıfatıyla  vasfedilen,  arzını  yarattıktan  sonra göklerini yaratmaya  yönelen  ulu  Allah’a  hamdolsun.  O  Kur’an’ı  mübarek  bir  gece  olan Kadir gecesinde sureleri ve ayetleriyle bir bütün olarak dünya semasına indirmiştir. Böylece  kafile  …

Devamı »

TÜRKLER VE TÜRKÇE

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN TUHFE-İ HASEKİYYE’SİNDE TÜRK SEVGİSİ   İsmail Hakkı Bursevî, Tuhfesinde Kureyş’in ve Arapça’nın üstülüğüne dâir hadisleri zikretmiştir. Arapça dışındaki diller için ise “Dillerinizin ve renklerinizin farklı olması Allah’ın âyetlerindendir.” (Rûm, 30/22) meâlindeki ayeti ele almıştır. Fakat hurma nasıl diğer meyvelere üstünse, Arapça’nın da öyle olduğunu, fazîlet açısından dillerin derecelerinin farklı olduğunu öne sürmüştür. İhlâs sûresinin Allah’ın zât ve sıfatından …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri:KİTABU’L TECELLİYAT

KİTABU’L TECELLİYAT TECELLİYAT KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.  TECELLİLER KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı Hz. Muhammed’in ve ehlibeytinin üzerine olsun. Coşkulu  kavuşmaların  sığınağı,  nefeslerin  varlıklarının  tecelligahı,  kıyasın  menşei, karışmaların huzuru, ilhamların ve vesveselerin iniş mekanı,  meleğin ve şeytanın miracı, aşağıların yegane mekanından yükseldiği, en yüce makamın önünde durduğu vakit yüce ruhanilerin süfli varlıkların kalıplarında inip durduğu menzil, …

Devamı »

Kim Ki, Nefsini Bilirse Rabbi’ni Bilir-İmam Maturidi

    Tevhid Hakkında Mesele (Kim Ki, Nefsini Bilirse Rabbi’ni Bilir) Eğer biri çıkar da; gerçekten insanlar «kim ki, nefsini bilirse Rabb’ini bilir» sözünde ittifak etmişlerdir, fakat bilmenin şekli ve yönü hakkında ihtilâf ettiler, derse bu husus, şöyle izah edilir : Seneviyye diyor ki : Allah-u Teâlâ’nm zatmm hayrı ve şerri kuşattığı bilinince, ondan her cihet için bir Rabb olduğu …

Devamı »

İbni Arabi Risâleleri: KİTABU’L MESAİL

KİTABU’L MESAİL    Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. MESELELER KİTABI Bismillahirrahmanirrahim  Allah’ın salat ve Selamı Hz. Muhammed’in, ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. Mücahede  ve  zikir  görevlerini  yerine  getiren  müşahede  ve  göz  sahiplerine  sırları bahşeden,  akıl  ve  fikir  perdelerinin  gerisinden  bakıp  gören  kimselerin  üzerine  nurları  doğuran  Allah’a  hamdolsun.  Bu  taksim  esasına  göre  ilimler  hakkında,  ilimler  bir  açıdan Vehbi,  bir  açıdan  …

Devamı »

DEKLARASYON (BİLDİRİ – İLAM)

Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri (kuddise sirruh) hakkında ileri sürülen gerçek dışı iddialara karşı yakın akrabaları ve muhibleri tarafından yapılan resmi açıklama.   1.  Uzun bir müddetten beridir internet ortamında, özellikle facebook isimli paylaşım sitesinde “tarikatta hilafet” konusunda ilgili ve ilgisiz birçok kişinin katıldığı bir tartışma sürdürülmektedir.   2.  Tartışmanın Halil DELİCE ismindeki zatın kaleme aldığı Hicret Gülleri isimli uydurma …

Devamı »

MEBDE’ VE ME’ÂD-İmâm-ı Rabbânî

MEBDE’ VE ME’ÂD (Başlangıç ve Son) İmâm-ı Rabbânî, Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Fârûkî Serhendî “Kaddesallahu Sırrehu’l Aliyye” Süleymân Kuku Dr. Necdet Tosun Gayb perdesi ardında olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular Hayâl kalemi, düşünce sahîfesine ne çizse, Mütenâsib şeklini ondan güzel yaptılar. Abdullah-i Dehlevî “Kuddise Sirruh” [Bu kitâb, fârisî dil ile yazılmış olup, bir kısmı arabîdir.] KONULAR 1. FIKRA: …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri- KİTABU’L KUTUB-2

KİTABU’L KUTUB MEKTUPLAR KİTABI     Şeyhu’l Ekber MUHYUDDİN İBN. ARABÎ K.S. MEKTUPLAR KİTABI 2. BÖLÜM (1. bölüme buradan ulaşabilirsiniz)   Bir diğer mektup: Allah’a hamd ederek tabiat incisine ve göz önündeki çiçeğe hitabettik. Onun katından melek yanımıza döndü ve bize “nun”un yüreğinin sırrını haber verdi ki, bu sır “nun” lafzının atında korunmaktadır. O zaman anladık ki karınca oradadır ve …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri- KİTABU’L KUTUB-1

KİTABU’L KUTUB MEKTUPLAR KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYUDDİN İBN. ARABÎ K.S. MEKTUPLAR KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve Selamı Hz. Muhammed’in, ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. İhvanından birine yazdığı mektuplardan biri: Allah yolunda dostum Ebu’l Kasım el- İmad b. Es- Sekri’ye -Allah onu koruyarak baki kılsın- selam olsun. Allah, masun kılsın onu, gözetsin ve onurlandırsın. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Allah …

Devamı »