Son Yazılar
Başlangıç » Din ve Tasavvuf (sayfa 5)

Din ve Tasavvuf

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L NAKŞİ’L FUSÛS

KİTABU’L NAKŞİ’L FUSÛS FUSÛS NAKŞI KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. FUSÛS NAKŞI KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Allahumme barik aleyye ve temmimhu Allah’ım! Üzerime bereketini indir ve tamamla. Hakikat: 1 – Ademî Mesajdaki İlâhî Hikmet – Bil ki; Allah’ın güzel isimleri (Esmau’l- Hüsna) zatları itibariyle âlemin varlığını gerektirirler. Bundan dolayı yüce Allah âlemi normal, düzgün bir beden olarak yarattı ve Adem’in …

Devamı »

İbn-i Arabî Risaleleri: KİTABU’T TERACİM

KİTABU’T TERACİM TERCÜMELER KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. TERCÜMELER KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı Hz. Peygamberin ve ehli beytinin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Akıbet Allah’tan korkanların(muttakilerin)dir. Güç ve kuvvet ancak ulu ve azamet sahibi Allah’ındır. O’ndan yardım istiyorum. Allah’ın salat ve selamı Hz. Muhammed’in ve ehlibeytinin üzerine olsun. Biliniz ki, ey himmet sahibi ve …

Devamı »

İbn-i Arabî Risaleleri: KİTABU’Ş ŞAHİD

KİTABU’Ş ŞAHİD ŞAHİD KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. ŞAHİD KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı Hazreti Nebinin ve ehlibeytinin üzerine olsun. Bu, Hakkın şahitlerinin hikmet diliyle ve hakkı ortaya koyan hitapla kalpten aktardıkları ilâhî ilimleri ve rabbani vasiyetleri içeren bir kitaptır. Bu şahitler, müşahede makamından ayrıldıktan sonra kulun kalbinde kalmaya devam ederler. Arifler bu sayede lezzet alırlar ve …

Devamı »

REGAİB GECESİ ve ÜÇ AYLAR-Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN

REGAİB GECESİ ve ÜÇ AYLAR Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîne hamden kesîran tayyiben mübâreken fîh… Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedinil-mustafâ… Ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû biihsânin ilâ yevmil-cezâ… Emmâ ba’d: Çok aziz ve çok sevgili, çok muhterem kardeşlerim!.. Allah-u Teâlâ Hazretleri cümlenizden râzı olsun… Cümlenizi saadet-i dâreyne nâil eylesin… İki cihanda aziz eylesin… Cennetiyle, …

Devamı »

İbn-i Arabî Risaleleri: RİSALETUN LA YAULU ALEYHA

RİSALETUN LA YAULU ALEYHA İTİBAR EDİLMEZ ŞEYLER RİSALESİ Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. İTİBAR EDİLMEZ ŞEYLER RİSALESİ Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı efendimiz Hazreti Muhammed’in, ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. Efendimiz, imamız, bizi Allah’a götüren önderimiz, muhakkik kamil imamımız, Muhyi’l- Mille ve’d-Din Ebu Abdullah Muhammed b.-efendimiz, imam ve önder- Ali b. Muhammed b. Arabi et-Tai el-Hatemi (k.s.) şöyle dedi: …

Devamı »

RECEB AYININ FAZİLETLERİ-Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN

RECEB AYININ FAZİLETLERİ Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN Rh.A Eùzü bi’llâhi mine’ş-şeytàni’r-racîm. Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. El-hamdü lillâhi rabbi’l-àlemîn. Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîh. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi’d-dîn. Fekàle rasûlü’llàh SAS: (Recebün şehrun azîmün, yudàifu’llàhu fîhi’l-hasenât… İlâ âhiri’l-hadis.) Emmâ ba’d: Peygamber SAS Efendimiz’in hadis-i şerifini açıklamaya geçmeden önce, hepinizin Regàib Kandilinizi, …

Devamı »

İbn-i Arabî Risaleleri: RİSALETUN İLA’L İMAM ER’RAZİ

RİSALETUN İLA’L İMAM ER’RAZİ İMAM RAZİ’YE YAZDIĞI RİSALE   Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. İMAM RAZİ’YE YAZDIĞI RİSALE Bismillahirrahmanirrahim Bu, şeyh, imam, derin ilimler sahibi, eşsiz alim, muhakkik, hakikatin kaşifi Muhyi’l- Mille ve’d-Din Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Arabi et-Tai, el-Endelü-si el-Mağribi’nin (k.s.) İmam, allame, dahi, engin ilimler sahibi Fahru’l-Mille ve’d-Din Muhammed b. Ömer el-Hatib er-Razi’ye-Allah ömrüne bereket …

Devamı »

Evliya Yok Mu?

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerine, bu zamanda evliya yok mu diye sorulduğunda buyurdu ki: (Bu zamanda, beş vakit namazını kılan, haramlardan sakınan umumi evliya sınıfına dahil olur. Bir de hususi evliyalık vardır. Bu, tasavvuf yolunda ilerleyenlere Rabbimizin ihsan ettiği derecelerdir. İşte, bu zamanda böyle evliya yok gibidir.) Peki arkadaşlar, artık evliya yok mudur diye sorarsanız; Dünyada elbette evliya bulunur. Din kitaplarında …

Devamı »

İbn-i Arabî Risaleleri: RİSALETUN Fİ SUALİ İSMAİL B.SEVDEKİN

RİSALETUN Fİ SUALİ İSMAİL B.SEVDEKİN Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. İSMAİL B. SEVDEKİ’NİN SORUSU İLE İLGİLİ RİSALE   Bismillahirrahmanirrahim Şemsuddin İsmail b. Sevdekin en-Nurî (Allah’ın rahmeti üzerine olsun), Şeyhlerin şeyhi Muhyil-Mille ve’d-Din’e (Allah ondan razı olsun), insanların himmetlerinin ulaştığı en son nokta olup, zahiri ve Batıni eşyanın kendilerine zuhur etmesi durumunda Allah’ı bilmeyi gerçekleştirdikleri mertebelerin ve hallerin en yükseğinin …

Devamı »

İbn-i Arabî Risaleleri: KİTABU’L İSRA İLA MAKAMİ’L ESRA-2. Bölüm

Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. KİTABU’L İSRA İLA MAKAMİ’L ESRA 2.Bölüm Sidretul Münteha Salik der ki: Ona dedim ki: Bu nur ve parlaklık nedir? Sidretul münteha’dır, dedi. Sonra kerem sahibi resul şu ayeti okudu: “Ve ma minna illa lehu mekamun me’alum / Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır.” (Saffat,164) Bu yüzden gördüklerimizi ifade etmekten vazgeçtik, sustuğu gibi. …

Devamı »