Son Yazılar
Başlangıç » Etiket Arşivleri: risaleler

Etiket Arşivleri: risaleler

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU İSTİLAHİ’S SUFİYYE

KİTABU İSTİLAHİ’S SUFİYYE TASAVVUF ISTILAHLARI KİTABI Şeyhu’l Ekber   MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.  Bismillahirrahmanirrahim..  Âlemlerin  rabbi  oları  Allah’a  hamdolsun.  Selam  seçtiği  kullarının  üzerine  olsun.  Ey samimi dost, seçkin cömert kişi Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun. İmdi…  Allah  ehli  muhakkik  sufilerin  kendi  aralarında  kullandıkları  ıstılahları  şerh etmemizi  istedin.  Çünkü  zahir  ve  rüsum  alimleri  size  bizim  eserlerimizden, tarikatımızın …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri:KİTABU’L İSFAR AN NETAİCİ’L ESFAR

KİTABU’L İSFAR AN NETAİCİ’L ESFAR SEFERLERİN NETİCELERİNİN AÇIKLAMASI KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı Hz. Muhammed’in ve ehlibeytinin üzerine olsun. Bilinmezliklerde  olan,  istiva  etme  sıfatıyla  vasfedilen,  arzını  yarattıktan  sonra göklerini yaratmaya  yönelen  ulu  Allah’a  hamdolsun.  O  Kur’an’ı  mübarek  bir  gece  olan Kadir gecesinde sureleri ve ayetleriyle bir bütün olarak dünya semasına indirmiştir. Böylece  kafile  …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri:KİTABU’L TECELLİYAT

KİTABU’L TECELLİYAT TECELLİYAT KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.  TECELLİLER KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı Hz. Muhammed’in ve ehlibeytinin üzerine olsun. Coşkulu  kavuşmaların  sığınağı,  nefeslerin  varlıklarının  tecelligahı,  kıyasın  menşei, karışmaların huzuru, ilhamların ve vesveselerin iniş mekanı,  meleğin ve şeytanın miracı, aşağıların yegane mekanından yükseldiği, en yüce makamın önünde durduğu vakit yüce ruhanilerin süfli varlıkların kalıplarında inip durduğu menzil, …

Devamı »

İbni Arabi Risâleleri: KİTABU’L MESAİL

KİTABU’L MESAİL    Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. MESELELER KİTABI Bismillahirrahmanirrahim  Allah’ın salat ve Selamı Hz. Muhammed’in, ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. Mücahede  ve  zikir  görevlerini  yerine  getiren  müşahede  ve  göz  sahiplerine  sırları bahşeden,  akıl  ve  fikir  perdelerinin  gerisinden  bakıp  gören  kimselerin  üzerine  nurları  doğuran  Allah’a  hamdolsun.  Bu  taksim  esasına  göre  ilimler  hakkında,  ilimler  bir  açıdan Vehbi,  bir  açıdan  …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri- KİTABU’L KUTUB-2

KİTABU’L KUTUB MEKTUPLAR KİTABI     Şeyhu’l Ekber MUHYUDDİN İBN. ARABÎ K.S. MEKTUPLAR KİTABI 2. BÖLÜM (1. bölüme buradan ulaşabilirsiniz)   Bir diğer mektup: Allah’a hamd ederek tabiat incisine ve göz önündeki çiçeğe hitabettik. Onun katından melek yanımıza döndü ve bize “nun”un yüreğinin sırrını haber verdi ki, bu sır “nun” lafzının atında korunmaktadır. O zaman anladık ki karınca oradadır ve …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri- KİTABU’L KUTUB-1

KİTABU’L KUTUB MEKTUPLAR KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYUDDİN İBN. ARABÎ K.S. MEKTUPLAR KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve Selamı Hz. Muhammed’in, ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. İhvanından birine yazdığı mektuplardan biri: Allah yolunda dostum Ebu’l Kasım el- İmad b. Es- Sekri’ye -Allah onu koruyarak baki kılsın- selam olsun. Allah, masun kılsın onu, gözetsin ve onurlandırsın. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Allah …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri-RİSALETU’L İNTİSAR

RİSALETU’L İNTİSARİNTİSAR RİSALESİ  Şeyhu’l EkberMUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.İNTİSAR RİSALESİBismillahirrahmanirrahimBir olan Allah’a hamdolsun.Bu, Abdullatif b. Ahmed b. Muhammed b. Hibetullah’ın sorusuna cevap olmak üzere kaleme alınan “İntişar Risalesi”dir. Adı geçen şahıs soruyu bir mektupla şeyh, imam, alim, arif, muhakkik Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Arabi el- Hatemi’ye (r.a.) iletmiştir.  Allah’a hamdolsun. O’nun seçtiği kullara ve Abdullatif b. Ahmed …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri-Kitabul’l Menzili’l Kutbi ve Mekalihi ve Halihi

KUTB’UN MENZİLİSÖZÜ VE HALİ KİTABI  Şeyhu’l EkberMUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.KUTB’UN MENZİLİSÖZÜ VE HALİ KİTABI  BismillahirrahmanirrahimAllah’ın salat ve selamı Peygamberimizin ve ehlibeytinin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Akıbet muttakilerindir. Güç ve kudret ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ındır. Allah’ın salat ve selamı efendimiz Hz. Muhammed’in ve pak ve temiz ehlibeytinin üzerine olsun.  Allah sizi muvaffak kılsın, bilin ki: Övgüsü …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L “YA”

KİTABU’L “YA” “YA” KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. “YA” KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir hayren Rabbim! Hayrı Kolaylaştır Sırlara mahsus ve zahirler üzerinde etkili olan vicdanların hamdı sırf Allah’a aittir. Salât ve selam basiretler makamından davet eden Hz. Muhammed’in ve önceki ve sonraki ehlibeytinin üzerine olsun. Bu “YA” kitabıdır. Diğer adıyla “huve” kitabıdır. İşaret ehli ve hakkı engellerde ve …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L EZEL

KİTABU’L EZEL EZEL KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. EZEL KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Kapıları açan Allah’tır Dairna var olan Allah’a hamdolsun. O, aklen kavranan ebedi, ezele bağlar. Bir sınama aracı olarak kullarının dillerini ezelle konuşturur. Bununla kimisi sabit olur, kimisi de kayar gider. Ezeliyeti göklerinin arasında çıkıp inen bir şey olarak izhar etti. Salât ve selam rabbini nefsinin arzusuna tercih …

Devamı »