Son Yazılar
Başlangıç » Etiket Arşivleri: tasavvuf

Etiket Arşivleri: tasavvuf

KAFİRLERİN BATIL İŞLERİNİ TAKLİD ETMEYİN!

İzzet ve itibar tamamiyle Allahu Teâlanın; O’nun ihsan ve ikramiyle de, Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in ve mümin-i muvahhid kullarınındır. İslam tam ve mükemmel, en faydalı ve en güzel nizam olduğundan müslümanların başka batıl din ve inançlara, yabancı örf ve adetlere asla itibarı ve ihtiyacı yoktur; o, gayri kimseyi taklid etmez, başka hiçbir sisteme tabi olmaz, sadece Allah’ın …

Devamı »

Hüccetü’l İslâm İmam Gazali-18 Aralık 1111

Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) ve Zeynüddin (Dinin ziyneti) olarak anılan İmam Gazalli… Asıl ismi; Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî. Meşhur olan nisbesi, “Gazâlî” (=Gazzâlî)’dir. Yazılışları aynı olan bu iki nisbeden hangisinin doğru olduğu meselesi eski kaynaklarda ve yeni araştırmalarda tartışılmış, fakat kesin bir sonuca varılamamıştır. Zehebî’nin aktardığı bir anekdota göre; Gazâlî’nin bizzat kendisi, “İnsanlar beni çift “z” (=Gazzâlî) diye anıyorlar; hâlbuki ben, “Gazâle” denilen bir köydenim.” demiştir. …

Devamı »

Seyda Muhammed Raşid Erol-22 Ekim 1993

Seyyid Muhammed Raşid Erol hazretleri, (k.s.) 1930 yılında Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğmuştur. Daha çok “Seyda” ve “Sultan Hazretleri” sıfatlarıyla tanınmıştır. Dedesi Seyyid Muhammed (k.s.) medreselerde yetişmiş çok büyük bir alimdi. Nakşibendi halifesi olarak icazet ve hilafet almıştı. Babası Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdulhakim Hüseyni (k.s.) Hazretleri ise Nakşibendi büyüklerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli olan Seyda …

Devamı »

İstiğfar ve Salavat-ı Şerife

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin Tasavvufi Ahlak isimli eserinin 2. cildinde yer alan bir bölümü istifadenize sunuyoruz… Her şeyde matlub olan temizlik, zikrullahda daha evlâ ve mühimdir. Namaz için abdest ne kadar mühim ise zikrullah için de, her ibâdet için de istiğfar, o kadar mühimdir. İstiğfar iç temizliğidir ve bütün temizliklerin başıdır. Abdestsiz namaz olmadığı gibi, istiğfârsız da gönül temizliği olmaz. Gönül temiz olmayınca da, …

Devamı »

Mübtedîler için mektub sureti

Mübtedîler için Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşıbendiyye’nin Âdâbını Mübeyyin Bir Mektup Sûreti Bismillâhirrahmânirrahîm Dânâ ve âgâh olunuz ki sizin ve kâffe-i nâsın saâdet-i dîniyye ve dünyeviyyesi Mevlâ-yı Hakîkî olan Zât-ı Hakk Celle ve Alâ’nın ism-i mübârekinin zikri ile evkâtını ma’mûr eylemekle hâsıl olur. Şu kadar ki; ya bir mürşid-i kâmilden ve yâhud mürşid-i kâmilin âdâb-ı tarîkat ve şerîata bid’âlar icâd etmeyen sahîh’il-intisâb me’zunlarından ahz-ı …

Devamı »

Sünnetin Önemi

  Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Elhamdü lillâhi hakka hamdihî, ves-salâtü ves-selâmü alâ hayri halkıhî seyyidinâ ve senedinâ ve mededinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû biihsânin ecmaîn. Emmâ ba’d: Aziz ve muhterem dinleyiciler! Sünnet-i seniyye-i nebeviyyenin bugünkü hayatımızda, müslümanın hayatındaki yeri ve önemi üzerinde açıklamalara geçmeden önce, sünnet kelimesini hatırlayalım! a. Sünnet Nedir? Sünnet kelimesi genel olarak, senne fiilinden çıkıyor; …

Devamı »

Her Yönüyle Savaşa Hazırlanın!

  Esselâmü aleyküm ve rahmetullah!.. Muhterem kardeşlerim! Allah’ın selâmı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun… Allah iki cihanda hayırlara erdirsin… Bir toplantı yaptık… Otel bizim kapasitemize kâfi değildir. Hiç bir otelde taleplerin hepsini karşılamak mümkün olmuyor… Ama, güzel bir otel… Hizmet edenlere -otelin bize yakınlık duyan yöneticileri de var, onlara özellikle- huzurunuzda ben de teşekkür ediyorum. Bu karlı, …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU İSTİLAHİ’S SUFİYYE

KİTABU İSTİLAHİ’S SUFİYYE TASAVVUF ISTILAHLARI KİTABI Şeyhu’l Ekber   MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.  Bismillahirrahmanirrahim..  Âlemlerin  rabbi  oları  Allah’a  hamdolsun.  Selam  seçtiği  kullarının  üzerine  olsun.  Ey samimi dost, seçkin cömert kişi Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun. İmdi…  Allah  ehli  muhakkik  sufilerin  kendi  aralarında  kullandıkları  ıstılahları  şerh etmemizi  istedin.  Çünkü  zahir  ve  rüsum  alimleri  size  bizim  eserlerimizden, tarikatımızın …

Devamı »

Sâmiha Ayverdi-22 Mart 1993

Sâmiha Ayverdi – Hayatı, Fikirleri, Eserleri Çağımızın en önemli mütefekkir yazarlarından birisi olan Sâmiha Ayverdi Hanımefendi, 25 Kasım 1905 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi, Fatma Meliha Hanım, babası Yarbay İsmail Hakkı Bey’dir. Soyu, anne tarafından Kanunî zamanında yaşamış ve Budin seferinde şehit düşmüş Gül Baba’ya; baba tarafından Orta Asya’dan Anadolu’ya geçmiş Ramazanoğulları’na kadar uzanmaktadır. Sâmiha Ayverdi, ilk tahsilini aile çevresi içerisinde …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri:KİTABU’L İSFAR AN NETAİCİ’L ESFAR

KİTABU’L İSFAR AN NETAİCİ’L ESFAR SEFERLERİN NETİCELERİNİN AÇIKLAMASI KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın salat ve selamı Hz. Muhammed’in ve ehlibeytinin üzerine olsun. Bilinmezliklerde  olan,  istiva  etme  sıfatıyla  vasfedilen,  arzını  yarattıktan  sonra göklerini yaratmaya  yönelen  ulu  Allah’a  hamdolsun.  O  Kur’an’ı  mübarek  bir  gece  olan Kadir gecesinde sureleri ve ayetleriyle bir bütün olarak dünya semasına indirmiştir. Böylece  kafile  …

Devamı »